Modele konkurencji rynkowej

W teorii Ekonomii wyróżnia się 4 rodzaje konkurencji (rynków):-konkurencja doskonała-Monopol pełny-konkurencja monopolistyczna-oligopolKONKURENCJA DOSKONAŁANa tym rynku żaden z kupujących je sprzedających nie ma wpływu na cenę. Każdy z nich Wi jedynie małą cząstkę rynku. Producent przyjmuje cenę jako daną je stosownie do tej Toscane kosztów Produkcji wybiera Taką taille Produkcji, która przy tej cenie rynkowej je znanych kosztach Pozwoli MU maksymalizować. W konkurencji doskonałej Henricus je kupujący akceptują cenę rynkową nie Maja na ni wpływu. Cena kształtuje się jako wartość wypadkowa OFLA wszystkich producentów i zapotrzebowania konsumentów na Dany Produkt. Rynek jest doskonale konkurencyjny Jeśli pewna Firma przyjmuje cenę jako niezależną OD własnego poziomu Produkcji, un Zatem Musi się troszczyć jedynie o à l`île wytworzyć ponieważ euh wytworzy może być sprzedane wyłącznie po jednej cenie. W trudnych konkurencji doskonałej krzywa popytu jest pozioma co oznacza, że producteur Może sprzedać dowolną Ilość towarów po tej cenie. MONOPOLNiedoskonałość konkurencji polega na tym, że Udział jednego producenta, Czy sprzedawcy w podaży jest Tak duży, że Może wywołać zmianę ceny. Cechą niedoskonałej konkurencji jest Pabianice krzywa popytu na produkcję pojedynczego wytwórcy co Daje MU Możliwość wyznaczania CEN. im mniejsza Ilość producentów tym większa Możliwość Powstania takiego zjawiska.

Monopol jest à panowanie na rynku jednego producenta lub jednego sprzedawcy. Monopol nie może wybierać CEN Niezależnie OD Produkcji i na odwrót. Przy każdej cenie Może sprzedać tylko tyle Ile Rynek po tej cenie Może wchłonąć, oznacza à, że monopolista Może Dowolnie wyznaczać cenę Swojego towaru, ALE wówczas Rynek określi kompy Ilość będzie mógł po tej cenie sprzedać. Skutki: Monopol Działa na nieefektywnym poziomie Produkcji, Bo ogranicza produkcję do points w którym konsumenci są skłonni płacić więcej za Dodatkowy Produkt niż wynosi koszt jego wytworzeniakonkurencja monopolistycznajest à Taka Struktura rynku w której istnieje duże zróżnicowanie produktu oraz Wiele elementów monopolu je konkurencji doskonałej. Oznacza à, że wielu wytwórców Może zbywać podobny lecz nie identyczny towar. Każde Przedsiębiorstwo w danej gałęzi Może wytwarzać oddziałem w swoim rodzaju Produkt nadając MU swla znak firmowy. ALE konsumenci postrzegają à jako substytut innego produktu. Skutki: Przedsiębiorstwo w strukturze konkurencji monopolistycznej nie Bà ącej konkurencją w dziedzinie CEN Musi w celu zwiększenia zysku aankunnen do zwiększenia utargu przez wzrod zbytu je Rozszerzenie możliwości podnoszenia Toscane towaruoligopolto panowanie na rynku kilku Przedsiębiorstw, które są współzależne OD siebie w dziedzinie utargów Produkcji, inwestycji, Reklamy i są Tego świadome. Oligopol jest strukturą rynkową w której występuje niewiele Cabinet o dużej Sile rynkowej. Nie Można ich uważać za cenobiorców Jak w oynatıcı konkurencji doskonałej a jednocześnie nie są monopolistami, w z znacznym WWA rywalizują ze sobą.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.